שירותי גיבוי – תנאי הסכם

 

 

 

מגדל פתרונות מחשוב בע"מ ו/או מי מטעמה מתחייבים לשמור על סודיות בקשר לכל מידע של הלקוח אשר יתגלה להם במהלך מתן השירות ולא להעבירו לשום גורם אחר ולא לעשות כל שימוש עצמי או אחר, בין במישרין ובין בעקיפין בכל זמן שהוא בכל מידע שיגיע אליהם ו/או בכל ידע שיצברו במהלך תקופת הסכם זה והמתייחס לפעילותה של הלקוח ו/או לקוחותיה.

 

 

 

מגדל פתרונות מחשוב בע"מ, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירותים, הגבלתם, השעייתם או ניתוקם, אלא לנזק ישיר שנגרם מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של מגדל פתרונות מחשוב בע"מ או הבאים מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל במקרה של אחריות החברה כלפי הלקוח או מי מטעמו (אם וככל שתהיה) תהא מוגבלת לסכום אשר שילם הלקוח בגין הטיפול בתקלה ו/או קריאת השרות ו/או ההתקנה.

 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי חובת שמירת הסודיות האמורה לעיל תחול גם לאחר סיום הסכם זה.

 

 

 

מסמך זה ונספחיו מהווים את מלוא ההסכם והיחיד בין חברת מגדל פתרונות מחשוב בע"מ לבין הלקוח.

 

 

 

הסכם זה מהווה את כל המוסכם בין הצדדים בעניינים המנויים בו, ואין הוא ניתן לתיקון ו/או שינוי אלא במסמך בכתב חתום על ידי שני הצדדים.

 

סיום התקשרות:

ניתן לבצע בכל עת על ידי 2 הצדדים בהודעה מראש של 30 יום מתאריך סיום ההתקשרות הרצוי.

על הלקוח לפרוע מידית את כל חובותיו, ככל שקיימים.